Помощни статии
CentOS 6.6 x64 LAMP 5.3
Коментирано от Plamen Kalchev Включен 06 February 2015 16:17

Инсталиране и базова конфигурация на клауд шаблон за CentOS 6.6 с PHP версия 5.3

 

След като сървърът е стартиран може да го достъпите през ssh на неговия адрес, на порт 22, с потребител root и паролата от клауд контролния Ви панел:

ssh root@11.22.33.44

За информация как да се свържете през ssh към Вашия сървър може да прочетете нашата блог статия:

SSH Достъп

 След въвеждане на командата ще видите промпт за въвеждане на парола и след успешното й въвеждане ще бъдете допуснати до командния ред на сървъра.

 

Базова конфигурация

Стъпка 1: Преди всичко е нужно да зададете парола за MySQL сървъра Ви, за да бъде защитен:

mysql_secure_installation

При първоначално изпълнение на командата ще бъдете попитани за текуща парола, понеже такава не е зададена следвайте инструкциите и натиснете Enter:

След това следват няколко диалога за базова настройка и подсигуряване на MySQL - въвеждане на нова парола и премахване на тестовата база данни. Въведете новата си парола и отговорете на всички други промптове с "y":

Ако желаете да имате достъп от друго приложение, намиращо се на друга машина до базата си от данни изберете "n" на следващия промпт:

Стъпка 2: Подсигуряване на PhpMyAdmin с парола за достъп.

htpasswd -c /var/www/secure/htpasswd dbadmin

След което може да достъпите PhpMyAdmin на domain.com/dbadmin като domain.com е Вашето домейн име с потребител dbadmin и паролата, която сте въвели.

Стъпка 3: Инсталация на Wordpress

 Сваляте последния архив от wordpress.org и го разархивирате:

wget https://wordpress.org/latest.tar.gz -O /root/wordpress.tar.gz

tar -xf wordpress.tar.gz

mv wordpress/* /var/www/html/

rm -rf wordpress.tar.gz

chown -R apache:apache /var/www/html/

Създавате потребител и база в MySQL:

mysql -p

Като въвеждаме по-рано зададената парола

CREATE DATABASE domain;

GRANT ALL PRIVILEGES ON domain.* TO "domain_admin"@"localhost" IDENTIFIED BY 'паролата, която да използва WP';

FLUSH PRIVILEGES;

EXIT

 

Въвеждаме информацията, която сме задали в MySQL в wp-config.php:

cp /var/www/html/wp-config-sample.php /var/www/html/wp-config.php

vim  /var/www/html/wp-config.php

 

Кратко описание за работа с vim:

При влизане във редактора Vim сте в Command режим - докато сте в него копчетата по клавиетурата имат специално предназначение (вид shortcut) - триене на символи, редове, предвижване в текста и други. За да започнете да въвеждате текст е нужно да влезете в Insert mode - това става с клавиш "i", за да въвеждате текст веднага, където се намира курсора Ви в момента на натискане на клавиша. Други клавиши с подобна функция са: "о" - преминаване на нов ред и влизане в Insert mode, "О" - преместване на предишен ред (нов ред над този, на който се намирате в момента) и влизане в Insert mode. След като приключите с въвеждането на информация е нужно да излзете от Insert mode - това става с Esc клавиш, след което за да запаметите и излезете от програмата използвате ":wq!" - записва и излиза от програмата. Други възможности са "q!" - излез без да запазваш промените и ":x" - запемети и излез (алтернатива на ":wq").

Променяме следните редове:

/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'domain');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'domain_admin');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'парола');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

Променяме /etc/httpd/conf/httpd.conf като накрая добавяме нашия виртуален хост:

<VirtualHost 11.22.33.44:80>
ServerAdmin domain_admin@domain.com
DocumentRoot /var/www/html/
ServerName domain.com
ServerAlias www.domain.com
ErrorLog logs/domain.com-error_log
CustomLog logs/domain.com-access_log common
</VirtualHost>

Рестартираме уеб сървъра:

service httpd restart

В браузър достъпваме нашия домейн и довършваме инсталацията, като следваме инструкциите.


Коментари (0)
Направи нов коментар
 
 
Три имена:
Имейл:
Коментари:
CAPTCHA верификация 
 
Моля въведете текста, изписан на снимката в текстовото поле по-долу. Това е необходимо, за да се предотвратят автоматизирани регистрации и заявки.